Diz que não disse, escreveu e apagou

Member of Parliament for Mahibadhoo Constituency (@mvpeoplesmajlis) | Former President @MaldivesFA | Founder of Mahibadhoo SC

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

Ahmed Thariq (unknown) retweetou @Mraee12 :

RT @Mraee12: ޕީޕީއެމުން @ShimranAb ނޯ ކޮންފިޑެންސަށްް މަޖްލިސް އަށް ވެއްދުމުން، ވަޒީރު އެކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ MDPގެ މަޖްލިސް މެމްބަރުން، ކޯލިޝަން އަދި އިތުރު ބަޔަކުވެސް ނޫން، ވީމާ މިނިސްޓަރު@AhmedZahirAli , އުޅުއްވާ ގޮތަށް ކެމްޕޭންގައި އުޅުންވުން ބުއްދިވެރި. 🙏

Ahmed Thariq (unknown) tweetou :

ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ https://t.co/7zDRbYNTUb

Ahmed Thariq (unknown) tweetou :

23/03 ފެށިގެން ފުލުހުންވަޒީރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނެތީތޯ?ޤއ242&ފޤާނޫނު68ގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީރަކީކާކު?މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުވެގެން މަޖިލީހަށް ނުފޮނުވީ ކީއްވެތޯ? 23/03 އިން 14/10 އަށް ހޯމްމިނިސްޓަރު ފުލުހުންގެ ކަންކަމާއި ފޮނުވި ސިޓީތަކަށް ޤާނޫނީބާރު ލިބެނީ ދެން ކިހެނެއް https://t.co/UMuMjqi9kk

Ahmed Thariq (unknown) tweetou :

QA islaahukoh, JSC ge composition badhalu kurumakee mihaaru mihaarah kuran jehifaivaa, fas kureven nei kameh kamah dhekeytheeve QA islaahu kuran majlis ah hushalhaifin. https://t.co/CUrnm62g1x