Diz que não disse, escreveu e apagou

Minister of Islamic Affairs, Republic of Maldives

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

RT @MVIaffairs: މަތީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާޙިރު ޢަލީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. #MVIaffairs https://t.co/D7qnfL3paB

RT @HPA_MV: އުންމަތަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބެން އޮތީ އަމިއްލަ ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކޮށްގެން. އެންމެން ގުޅިގެން، ޒިންމާ ނަގައިގެން، މަސައްކަތް ކޮށްގެން. #AaUmmeedhu #COVID19Dhifaau https://t.co/10h6OGEFZM

Ahmed Zahir Ali (unknown) tweetou :

Keerithi Quraan balaigen kiyumuge virtual gaumee mubaaraathu ga baiveri vumah 2593 (dhigu raagah 195 adi kuru raagah 2398 ) baiverin video husha elhi. final burah hovifai vany 343 (dhigu raagah 309 adhi kuru raagah 34) baiverin. Alhamdu lihlaahi

Ahmed Zahir Ali (unknown) tweetou :

Kuda kudhin nah v khaahsa program eh.