Diz que não disse, escreveu e apagou

Prosecutor (lawyer 33/2004), Endurance Athlete. BA Sharia & Law, Al-Azhar Univ, LLM Criminal Law&Criminal Justice, Uni of Sussex ,Chevening Alumni #fathispeople

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

Hussain Shameem (unknown) tweetou :

Good diligent work by investigators and prosectors. We've submit overwhelming evidence against suspects. Adhuham sentenced and now on to the remaining defendants. We'd like to see the trial expedited. Further (financial) investigation is still ongoing.

ޕީޖީ އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ 28 ޖޫން 2021 ގައި. ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމެވީ މިއަދު. 13 އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލް ކުރެއްވި. 4 އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު. 5 ދައުވާ ހުށަހެޅި، 3 ދައުވާ އަނބުރާ ގެނައީ، 2 ދައުވާއަށް އެއްބަސްވާތީ. މިހުރިހާ ކަމެއް، އަނިޔާ ލިބުނު ކުދިންނާ ދިޔައީ ހިއްސާ ކުރެވެމުން.

ދެ ދައުވާއަށް އިޢުތިރާފުވީ ވަކީލުންވެސް ހާޒިރުގައި. ހެކި ހުށަހެޅުމުން، ހެކީގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އަދަބަށް ލުޔެއް ނުދެވޭނެތީ. މިއީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ކޯޓުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަން ލިޔެފައި އޮތް ސްޕީޑު. މިގޮތަށް ދާނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ.

މިމައްސަލަ މިހާ ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމުގައި @PoliceMv ގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރާއިި @MoGFSSmv އާއި @CRCMaldives އިން އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު. ޕްރޮސިކިއުޓަރ @HNaahy އަށް ސާބަހާއި ޝުކުރު ޙައްޤުވޭ.

މިދެންނެވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް، ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. criminalcourt.gov.mv/?p=16756

ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް، ތިރީގައިމިވާ ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. criminalcourt.gov.mv/?p=16754

Hussain Shameem (unknown) tweetou :

2019 އިން ފެށިގެން، އިތުބާރު ކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ތިބި ކުދިންތަކަކާ ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގި 37 އަހަރުގެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، 30 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފި. މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ 20 މެއި 2021 ގައި. ޕީޖީއަށް މައްސަލަ ލިބުނީ 20 ޖޫން 2021 ގައި

Hussain Shameem (unknown) tweetou :

ޤާނޫނުގައި، ކަފާލާތުގައި ދޫކުރާއިރު ޖާމިނުކުރާނެ ވަކި ގޮތެއް އޮއްވާ، އެނޫން ގޮތްގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޖެހެނީ ހައިކޯޓަށް ދާށެވެ. ދަށުކޯޓުގެ ހަމަ އެންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް، ޖާމިނުކުރެވޭގޮތް ސާފުވެވަޑައިގެންފައި ނެތުމަކީ އެންމެންގެ ވަގުތު ގެއްލޭކަމަކަށްވެއްޖެއެވެ.

Hussain Shameem (unknown) tweetou :

"ބޯޅަ އަކީ ވަށް އެއްޗެއް!" ހަރުބަސް. އެހެންވީމާ، "ރެޑް ޓުޑޭ!" "ފުޓުބޯޅައަކީ، 70% މެންޓަލް، 30% ފިޒިކަލް ގޭމެއް" ޑރ ވިކްޓަރ ސްޓެންކުލެސްކޫ، ރުމޭނިޔާ (ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކޯޗު، (ގާތްގަނޑަކަށް) 1996.

Hussain Shameem (unknown) tweetou :

"Football is 70% mental and 30% physical" ~ Dr. Victor Stanculescu, PhD (Maldives National Coach, (around) 1997)