Diz que não disse, escreveu e apagou

MP for Vilimale Constituency | former Deputy Attorney General, former Deputy Solicitor General | Arsenal Forever | Tweets are my own personal views.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

Ahmed Usham (unknown) tweetou :

ACCފަދަ މުހިންމު މުއައްސަސާއެއް ގާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި މިހާގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ބޭއްވުން މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް. މެންބަރުން ވަކިކުރަންވީމަ ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާވެސް ބޭއްވުނު. މެންބަރުން އައްޔަންކުރަންވީމަ މި ފެންނަނީ އެކަން ލަސްކުރަން ކުރެވުނުހާ ކަމެއް ކުރާތަން.

Ahmed Usham (unknown) tweetou :

Happy New Year 2022. May this year brings you happiness, good health prosperity and success. https://t.co/DJpY13IgG2

Ahmed Usham (unknown) tweetou :

މިފެންނަނީ ގުޅިގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް. މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތް. މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާކަމަށްވާ ACC ވެސް މިއޮތީ ބޮޑު ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ގާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ދުއްވާލާފައި.

@nashrafeeg @ACC_Maldives @AuditMV @Roxeyna @MickailNaseem I have always been against the decision to remove members ACC. And I voted against it. I still believe it was not the right thing to do.

RT @MNP_Secretariat: ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޒުވާން މެންބަރު އަލީ އައްސަދަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން. މިފަދަ ޒުވާން ހިންގުންތެރި ބޭފުޅުން މި ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވަމުންދާ ކަމުގެ ހެއްކެއް https://t.co/IzcgQJ1blw

RT @MNP_Secretariat: ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޖަލާލް އެމް.އެން.ޕީއާއި ގުޅިވަޑައިންފި. މި ފުރުސަތުގައި އެމް.އެން.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން މުހައްމަދު ޖަލާލައް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން https://t.co/bCR21swxYU

RT @MNP_Secretariat: We are pleased to announce that Yameen Ibrahim (Yambe), former football player and current Manager of National Football Team has signed for our party. Welcome to MNP Yambe https://t.co/EP3IIQX4eh

RT @MNP_Secretariat: ތ.އަތޮޅުން އެމްއެންޕީ އާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ފޯމުތައް ހަވާލުުކުރުން. އެމްއެންޕީއަކީ ކުރިމަގު އޮތް ޕާޓީއެއް. އެމްއެންޕީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ. https://t.co/F1GscXhXm5

RT @MNP_Secretariat: ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހަރުދަނާ ބޭފުޅުން އެމް.އެން.ޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ޕާޓީއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް. މޯލްޑިވިއަންގެ ސީނިއަރ ޕައިލެޓް އިބްރާހިމް ޝަފީއުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން. https://t.co/F0jSvNCdsS

RT @MNP_Secretariat: އަސްރާ އަހްމަދަކީ ސިންގަޕޫރުން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަދި DDGM ގެ އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގަ ހުރި ޒުވާން އަންހެން ކަންބަލެކެވެ. @Mihaarunews @sunbrk @JazeeraBrk @oneonlinemv @adduonline https://t.co/7K0VW3xXjP