Diz que não disse, escreveu e apagou

Parliament Member | Minister of Economic Development 2013-2018 | Vice President - People’s National Congress PNC | Maldives 🇲🇻

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone or erroneusly added someone, please use the contact form.

Mohamed Saeed (unknown) tweetou :

Gaumee maslahathu himeney kankamaai viyafaareege muaamalaaiy thah mashuni vaagothah baeh bank thakunnaai beyru HC thakun amalu kurumakee raajjeyge dhaakhilee kankamuge thereah beyru faraaiythah vanun. India sifain feybumashaai ebbasvun thah QA khilaafu! Mikan dhogeh nukureveyne!

Mohamed Saeed (unknown) tweetou :

Fuad ge hithaama fulhugai alhugandu baiverivan! Karudhaas thah andhaalaa, document thah nathaalun goas! Adhi fuluhun ge vaahaka thakah beeru kanfatheh dhinumakee koggen vaane kameh noon! Inthihaabu vagah negun eiee v bodu kusheh https://t.co/WN26uFS90d

Mohamed Saeed (unknown) tweetou :

ވަޒީފާގެބިރުވެރިކަންފިލާނީމިވަރަށް...

Mohamed Saeed (unknown) tweetou :

The position of @psmnewsmv is unfortunately the avas.mv/109490

RT @mundooadam: ރައީސަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެން ރަށުގައި ނޫސްވެރިންނަކީ ފުޅަނގި ތަކެކެވެ. މައްޗަށް އުދުހިގެންފިއްޔާ ހޯގުޅާ ޖަހައިގެންފާނެ އެވެ. އަޑިއަށް ފީނާލައިފިއްޔާ ހިބަރު ހިފާނެ އެވެ. އަތުނުވާން އެއް ގަމަށް އަރައިފިއްޔާ ހިފައި ގަރުދިޔަ ކައްކައިފާނެ އެވެ. https://t.co/NXJqQbbH3W

Mohamed Saeed (unknown) tweetou :

Unconstitutional UTF Agreement Should be Null and Void: MP Saeed themaldivesjournal.com/30154 via @MaldivesJournal

Mohamed Saeed (unknown) tweetou :

ޗައިނާގެޤައުމީދުވަހައްމަރުހަބާ! Happy 72nd National Day Greetings to the People of China 🇲🇻🤝🇨🇳 @ProgressPartyMV @China_Amb_Mdv @MFA_China https://t.co/nWlcGEidwS

Mohamed Saeed (unknown) tweetou :

Mi sarukarun verikamah aee India ge eheega, badhaluga jehuny kandu falhuthah dheyn: Nazim dhiyares.com/30000 via @DhiyaresNews

Mohamed Saeed (unknown) tweetou :

Fuluhunge Qānoonaai gulhigen ekulavaali Qavāidhu,QA ge16 vana mádhaa gai bayān koffaivaa rayyithunnah libidheyn jehey ethah haggakāi khilaafu vefaivaathee Majlis ah husha elhi Massala @MDPSecretariat ah balaigannan nukerumun siyaasee nufoozu vadhefaivaa minvaru ithurah saafuvey https://t.co/SP0qWfMqrT

Mohamed Saeed (unknown) tweetou :

Miee v bodu ithurufulheh.MACL hinganee 5 guna bodu musaaraagai division heads ge namugai bidheyseen genesgen!Miee MDP ethereyge inthihaabah raees kamuga hunnavaigen hadhdhavaa ithurufulheh. 2 raees ge olhulumugai gaumu qurubaan nukuravvaa! ://ras.mv/post/16140